November 10, 2007

2007 Chicagoland SAMMY Chess Lofts